banner cfpct.ro
Home item Tehnician operator procesare text imagine
Curs Tehnician operator procesare text imagine Cfp Don Bosco
Tehnician operator procesare text imagine

Tipul programului:

Calificare

Denumirea ocupației:

Tehnician operator procesare text imagine

Codul N.C. (Nomenclatorul Calificărilor) al ocupației:

3122.3.4

Domeniul ocupațional:

Tehnicieni, operatori echipamente de calcul

Nivelul de calificare:

Nivelul 3

Descrierea calificării:

Operatorul Procesare Text și Imagine se ocupă în principal cu procesarea textelor, prelucrarea desenelor și imaginilor, asamblarea statică și / sau dinamică a textelor și / sau desenelor și / sau imaginilor, realizarea de prezentări, precum și cu transpunerea lucrărilor pe suport

Obiectivele exprimate în competențe profesionale:

- comunicare la locul de muncă;
- lucrul în echipă;
- dezvoltarea personală;
- utilizarea calculatorului personal;
- aplicarea procedurilor de calitate;
- gestionarea suporturilor / dispozitivelor de stocare a datelor / documentelor;
- planificarea activității proprii;
- menținerea funcționalității echipamentelor;
- asigurarea securității documentelor;
- procesarea textelor;
- prelucrarea desenelor;
- prelucrarea imaginilor;
- asamblarea statică și/sau dinamică a textelor și /sau desenelor și/ sau imaginilor;
- transpunerea lucrării pe suport.

Tipul de certificat obținut de absolvenți:

Certificat de calificare emis de ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Științifice) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. Acestea, traduse, legalizate și apostilate (apostila de la Haga), sunt recunoscute oficial și în țările din Uniunea Europeană
[certificat de calificare] [supliment certificat]

Loc de muncă după finalizarea cursului:

Persoanele care finalizează acest curs prin certificare, pot accesa diferite locuri de muncă, oriunde se folosesc programe de calculator care realizează prezentări multimedia, grafice de analiză, lucrul intensiv cu imagini (firme care își realizează singure prezentarea și publicitatea, edituri și tipografii, ziare și reviste, etc.)

Carieră:

Perspectiva pe piața muncii: în creștere
Categoria de salarizare: (3-4) x salariul minim pe economie
Sarcini principale la locul de muncă:
- se asigură de securitatea datelor și documentelor primite spre a fi prelucrate și realizează copii a materialelor date spre prelucrare / procesare;
- analizează materialul (text și/sau imagine) care urmează să fie prelucrat;
- selectează metodele și instrumentele (programele) necesare pentru procesarea materialelor text și/sau imagine;
- se asigură că deține toate informațiile cu privire la modul în care trebuie să arate produsul final;
- alege setările potrivite din programele utilizate în vederea unei procesări eficiente;
- analizează materialele în funcție de caracteristicile pe care trebuie să le aibă forma finală (după prelucrare în macheta grafică);
- analizează imaginile din punct de vedere coloristic, pentru a permite realizarea nivelul cromatic al imaginii finale cerute;
- realizează retușurile materialului original în funcție de imperfecțiunile tehnice ce trebuie eliminate;
- identifică și reface zone ale imaginii, pierdute din diferite cauze, (zone ce împiedică folosirea ei în acest stadiu), în funcție de specificul acestora;
- prelucrează imaginea din punct de vedere cromatic, conform modalității de apariție din macheta grafică;
- formatează imaginea la mărimea și rezoluția necesară pentru realizarea machetei grafice;
- inserează în corpul de text imagini preluate de pe un alt suport și se asigură că acestea se integrează la modul optim din punct de vedere estetic și al consumului de resurse;
- salvează imaginea prelucrată în funcție de calitățile pe care trebuie să le dețină, în formatul cel mai convenabil;
- realizează scanarea materialelor (imagini sau text) în format hârtie pentru a putea fi integrate în materialul electronic;
- realizează asamblarea statică și / sau dinamică a textelor și/sau imaginilor;
- verifică fișierul rezultat în urma realizării machetei grafice, pentru a identifica și înlătura toate erorile apărute;
- realizează transpunerea lucrării pe suport magnetic (hard) de stocare a datelor.

Condiții de acces:

Se pot înscrie absolvenți ai învățământului liceal fără diplomă de bacalaureat.
Este necesar avizul de la medicul de familie cu mențiunea apt pentru a urma cursul.

Înscriere:

Acte necesare pe care trebuie să le aveți la înscriere - toate în original:
- Carte de identitate
- ultimul act de studii (după caz: foaie matricolă / adeverință sau certificat de absolvire a 12 clase, diplomă de Bacalaureat, diplomă de Licență etc.);
- adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire:

- pentru partea de teorie: maxim 28, fiecare cu calculator individual;
- pentru partea practică: maxim 14, fiecare cu calculator individual.

Formele de organizare a programului de formare:

Curs și stagiu de practică

Planul de pregătire:

1. Aplicarea prevederilor privind planificarea și organizarea producției, asigurarea calității, elementele de proiectare, sănătatea și securitatea muncii
Planificarea și organizarea producției
Asigurarea calității
Elemente de proiectare
Sănătatea și securitatea muncii

2. Sisteme de operare
Operarea corectă la nivel elementar
Descrierea interfeței sistemului de operare
Descrierea organizării informațiilor pe suport extern
Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice, directoare, fișiere
Comenzile din Control Panel
Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare
Aplicarea modalității de tipărire a unui fișier

3. Editor de text
Elemente de bază
Editarea documentelor
Formatarea documentului
Moduri de vizualizare a documentelor
Formatarea caracterelor
Formatarea paragrafelor
Tabulatori
Chenare și umbre
Liste
Tabele
Stiluri
Lucrul cu documente mari
Instrumente de desenare
Utilizarea ecuațiilor
Inserarea Obiectelor
Macro-uri
Formulare
Compunerea corespondenței

4. Calcul tabelar
Noțiuni de bază
Construirea foilor de calcul
Editarea datelor
Formatarea foilor de calcul
Calcule
Exemple de calcule cu funcții predefinite
Construirea diagramelor
Modificarea diagramelor
Tehnici de îmbunătățire a aspectului tabelelor și diagramelor
Aproximarea curbelor
Baze de date
Tipărirea foilor de calcul și a diagramelor
Analiza de date
5. Prezentări
Elemente de bază
Crearea prezentărilor
Construirea prezentărilor utilizând modul de afișare Outline
Lucrul cu text
Ilustrarea diapozitivelor
Modificarea aspectului diapozitivelor
Adăugarea diagramelor
Adăugarea tabelelor
Adăugarea elementelor multimedia
Ajustarea finală a unei prezentări
Colaborarea cu alte persoane
Rularea unei prezentări
6. Grafică
Elemente de noutate
Interfața
Deschiderea și salvarea fișierelor
Controlul documentelor și al paginilor
Asistenți pentru măsurători și desene
Comenzi esențiale pentru obiecte
Crearea formelor de bază
Desenarea cu ajutorul uneltelor pentru linii
Tăierea, conturarea și reconturarea obiectelor
Aranjarea și organizarea obiectelor
Lucrul cu texte
Legarea textului la obiecte
Resurse pentru scriere
Controlarea proprietăților conturului obiectelor
Aplicarea umplerilor de culoare
Culorile
Efecte de învelire, împachetare și deformare
Aplicarea efectelor de lentilă și transparență
Crearea impresiei de adâncime cu ajutorul umbrelor
Desenarea și Power Clips
Crearea adâncimii folosind efecte de perspectivă
Extrudarea obiectelor vectoriale
Aplicarea de comenzi pentru bitmap
Operațiuni de tipărire

Materiale de curs:

- se asigură suport de curs în format electronic / pe suport de hârtie;
- alte materiale pregătite de formatori.

Formatori:

Persoane cu studii superioare de specialitate atestate, cu experiență în domeniu

Durata de pregătire:

- 1080 h, din care: pregătire teoretică -360h și pregătire practică -720h; se extinde pe o perioadă de 7-8 luni;
- există și posibilitatea reducerii numărului de ore până la max. 50% în cazul când se constată că nivelul de cunoștințe inițial este suficient pentru această raționalizare.

Orar:

Deobicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 3-5 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință

Data de începere a cursului:

La formarea unei grupe de minim 10 candidați

Locul de desfășurare:

Sălile existente în cadrul CFP Don Bosco pentru teorie și practică - Str. Veniamin Costache 66, 900036 Constanța sau la firme de profil pentru practică

Modalități de evaluare a participanților la programul de formare profesională:

Cursanții vor fi testați periodic prin diferite metode, pe toată durata cursului, pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite.
Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test (oral sau scris) de cunoștințe teoretice generale și a unei probe practice realizate de cursant.

Prezența:

Frecventarea cursului de formare profesională este obligatorie. Înregistrarea a mai mult de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate duce la pierderea dreptului de a susține examenul de absolvire. Aceste absențe nu sunt cumulabile.
Absențele sunt motivabile numai pe baza unor documente justificative bine întemeiate.

Preț:

1.200 lei

Condiții și modalități de plată:

În preț sunt incluse taxa de preînscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic, taxele de examinare și taxa pentru certificat. Nu se vor aplica alte taxe.
Preînscrierea se va face la sediul centrului. Suma de achitat pentru preînscriere este de 100 lei. Centrul de Formare Profesională Don Bosco se angajează să înceapă cursul în termen de 3 luni de la preînscriere. În cazul în care numărul de elevi nu este suficient pentru începerea cursului după această dată, candidatul poate cere restituirea sumei de 100 de lei. În cazul retragerii candidatului înainte de împlinirea termenului de 3 luni, suma nu va mai fi rambursată.
Plata restului de taxă se face integral la data începerii cursului sau opțional în două tranșe (jumătate din preț la data începerii cursului, iar cealaltă jumătate în timpul cursului, dar nu mai târziu de 5 zile înainte de data finalizării cursului). Neachitarea completă a taxei implică imposibilitatea prezentării la examen.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco:

Seria CT Nr. 001354 din 20.07.2015 (autorizație)

Sit oficial ANC:

http://www.anc.edu.ro/

Recunoașterea CFP Don Bosco pe situl oficial ANC:

http://www.cnfpa.ro/afisare/view2.php?l=13&c=3122.3.4

Nr vizitatori: 181669
html5 validator xhtml validator
Copyright © 2011 Cfp Don Bosco item Termeni si conditii de utilizare