banner cfpct.ro
Home item Operator introducere validare si prelucrare date
Curs Operator introducere, validare si prelucrare date Cfp Don Bosco
Operator introducere, validare și prelucrare date

Tipul programului:

Calificare

Denumirea ocupaţiei:

Operator introducere, validare și prelucrare date

Codul N.C. (Nomenclatorul Calificărilor) al ocupaţiei:

4113.2.1

Cod C.O.R. (Clasificarea Ocupațiilor din România):

413201

Domeniul ocupaţional:

Tehnologia informației, Comunicații, Poştă

Nivelul de calificare:

Nivelul 3

Descrierea calificării:

Operatorul introducere, validare şi prelucrare date introduce şi validează date pe suport electronic, prelucrează date (efectuează operaţii de calcul având la bază datele introduse, interoghează, sortează, filtrează date), gestionează suporturile magnetice, transpune pe suporţi de stocare datele introduse, răspunde de conformitatea datelor introduse cu documentele primare, salvează periodic şi în situaţii critice datele introduse, păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate, restaurează la nevoie datele salvate și îi ajută pe utilizatori să-şi recupereze informaţiile

Obiectivele exprimate în competenţe profesionale:

- comunicarea la locul de muncă;
- dezvoltarea personală;
- utilizarea calculatorului personal;
- aplicarea normelor de tehnica securității muncii și de prevenire și stingere a incendiilor;
- aplicarea procedurilor de calitate;
- gestionarea suporturilor / dispozitivelor de stocare  a datelor / documentelor;
- organizarea activității proprii;
- utilizarea echipamentelor periferice;
- asigurarea securității documentelor;
- introducerea și validarea datelor;
- prelucrarea datelor;
- transpunerea datelor pe suport.

Tipul de certificat obţinut de absolvenți:

Certificat de calificare emis de ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Ştiințifice) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. Acestea, traduse, legalizate și apostilate (apostila de la Haga), sunt recunoscute oficial și în țările din Uniunea Europeană
[certificat de calificare] [supliment certificat]

Loc de muncă după finalizarea cursului:

Persoanele care finalizează acest curs prin certificare, pot accesa o varietate largă de locuri de muncă, oriunde se folosesc sisteme de calcul informatic (comerț, administrație, secretariat, baze de date, etc.).

Carieră:

Perspectiva pe piața muncii: în creștere
Categoria de salarizare: (1-3) x salariul minim pe economie
Sarcini principale la locul de muncă:
- verifică conformitatea datelor introduse în calculator, cu datele din documentele/mediile primare;
- salvează periodic şi în situaţii critice datele introduse şi păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate;
- restaurează la nevoie datele salvate și îi ajută pe utilizatori să-şi recupereze informaţiile;
- selectează şi verifică datele înainte de a le introduce în calculator;
- preia datele de pe documentele/mediile primare şi le introduce în calculator;
- corectează erorile întâlnite sau le raportează supervizorului direct;
- gestionează suporturile magnetice şi asigură securitatea acestora;
- efectuează prelucrarea primară a datelor introduse;
- asigură buna funcţionare şi întreţinerea a echipamentelor cu care lucrează;
- asigură transferul datelor de pe un suport magnetic pe altul şi asigură securitatea acestora.

Condiţii de acces:

Se pot înscrie absolvenţi ai învăţământului liceal fără diplomă de bacalaureat.
Este necesar avizul de la medicul de familie cu menţiunea apt pentru a urma cursul.

Înscriere:

Acte necesare pe care trebuie să le aveți la înscriere - toate în original:
- Carte de identitate / Buletin de identitate;
- ultimul act de studii (după caz: foaie matricolă / adeverinţă sau certificat de absolvire a 12 clase, diplomă de Bacalaureat, diplomă de Licență etc.);
- adeverinţă medicală cu menţiunea apt pentru a urma cursul.

Numărul  de participanţi pe grupe de pregătire:

- pentru partea de teorie: maxim 28, fiecare cu calculator individual;
- pentru partea practică: maxim 14, fiecare cu calculator individual.

Formele  de organizare a programului de formare:

Curs și stagiu de practică

Planul de pregătire:

Modulul 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM și PSI, a normelor de protecție a mediului și a procedurilor de calitate
Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
Aplicarea normelor de protecție a mediului
Aplicarea procedurilor de calitate

Modulul 2: Sisteme de operare
Operarea corectă la nivel elementar
Descrierea interfeței sistemului de operare
Descrierea organizării informațiilor pe suport extern
Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice, directoare, fișiere
Comenzile din Control Panel
Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare
Aplicarea modalității de tipărire a unui fișier

Modulul 3: Editoare de texte
Elemente de bază ale programului de editare texte
Editarea documentelor
Formatarea documentului
Moduri de vizualizare a documentelor
Formatarea caracterelor
Formatarea paragrafelor
Tabulatori
Chenare și umbre
Liste
Tabele
Stiluri
Lucrul cu documente mari
Instrumente de desenare
Utilizarea ecuațiilor
Inserarea Obiectelor
Macro-uri
Formulare
Compunerea corespondenței

Modulul 4: Calcul tabelar
Noțiuni de bază
Construirea foilor de calcul
Editarea datelor
Formatarea foilor de calcul
Calcule
Exemple de calcule cu funcții predefinite
Construirea diagramelor
Modificarea diagramelor
Tehnici de îmbunătățire a aspectului tabelelor și diagramelor
Aproximarea curbelor
Baze de date
Tipărirea foilor de calcul și a diagramelor
Analiza de date

Modulul 5: Prezentări
Elemente de bază
Crearea prezentărilor
Construirea prezentărilor utilizând modul de afișare Outline
Lucrul cu text
Ilustrarea diapozitivelor
Modificarea aspectului diapozitivelor
Adăugarea diagramelor
Adăugarea tabelelor
Adăugarea elementelor multimedia
Ajustarea finală a unei prezentări
Colaborarea cu alte persoane
Rularea unei prezentări

Modulul 6: Baze de date
Elemente de bază
Fundamentele bazelor de date relaționale
Tabele și relații
Interogări
Access SQL
Crearea și lucrul cu formularele
Crearea și lucrul cu rapoartele
Modelul orientat pe evenimente
Macro comenzi
Lucrul cu obiectele
Bare de comandă
Programarea formularelor
Programarea rapoartelor
Aplicații cu mai mulți utilizatori
Probleme de securitate
OLE (Object Linking and Embedding) și aplicații Client-Server
Exportul și importul datelor

Modulul 7: Internet
Definirea noțiunilor legate de “arhitectura” Internetului
Enumerarea serviciilor oferite în Internet și descrierea acestora
Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet
Clasificarea și folosirea modului de adresare în Internet
Utilizarea posibilităților de căutare a informațiilor
Aplicarea modalităților de folosire a serviciului de e-mail
Descrierea și aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului

Materiale de curs:

- se asigură suport de curs în format electronic / pe suport de hârtie;
- alte materiale pregătite de formatori.

Formatori:

Persoane cu studii superioare de specialitate atestate, cu experiență în domeniu

Durata de pregătire:

- 720h, din care: pregătire teoretică - 240 h și pregătire practică - 480 h; se extinde pe o perioadă de 5-6 luni;
- există și posibilitatea reducerii numărului de ore până la max. 50% în cazul când se constată că nivelul de cunoștințe inițial este suficient pentru această raționalizare.

Orar:

De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 3-5 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință

Data de începere a cursului:

La formarea unei grupe de minim 10 candidați

Locul de desfăşurare:

Sălile existente în cadrul CFP Don Bosco pentru teorie și practică - Str. Veniamin Costache 66, 900036 Constanța sau la firme de profil pentru practică

Modalităţi de evaluare a participanţilor la programul de formare profesională:

Cursanţii vor fi testaţi periodic prin diferite metode, pe toată durata cursului, pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite.
Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test (oral sau scris) de cunoștințe teoretice generale şi a  unei probe practice realizate de cursant.

Prezența:

Frecventarea cursului de formare profesională este obligatorie. Înregistrarea a mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate duce la pierderea dreptului de a susţine examenul de absolvire. Aceste absențe nu sunt cumulabile.
Absențele sunt motivabile numai pe baza unor documente justificative bine întemeiate.

Preț:

1.000 lei

Condiții și modalități de plată:

În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.
Pre-înscrierea se va face la sediul centrului. Suma de achitat pentru pre-înscriere este de 100 lei. Centrul de Formare Profesională Don Bosco se angajează să înceapă cursul în termen de 3 luni de la pre-înscriere. În cazul în care numărul de elevi nu este suficient pentru începerea cursului după această dată, candidatul poate cere restituirea sumei de 100 de lei. În cazul retragerii candidatului înainte de împlinirea termenului de 3 luni, suma nu va mai fi rambursată.
Plata restului de taxă se face integral la data începerii cursului sau opțional în două tranșe (jumătate din preț la data începerii cursului, iar cealaltă jumătate în timpul cursului, dar nu mai târziu de 5 zile înainte de data finalizării cursului). Neachitarea completă a taxei implică imposibilitatea prezentării la examen.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco:

Seria CT Nr. 001345 din 25.06.2015 (autorizatie)

Sit oficial ANC:

http://www.anc.edu.ro/

Recunoașterea  CFP Don Bosco pe situl oficial ANC:

http://www.cnfpa.ro/afisare/view2.php?l=13&c=4113.2.1

Nr vizitatori: 171484
html5 validator xhtml validator
Copyright 2011 Cfp Don Bosco item Termeni si conditii de utilizare