banner cfpct.ro
Home item Grafician PC
Curs grafician Cfp Don Bosco
Grafician PC

Tipul programului:

Perfecționare

Denumirea ocupaţiei:

Grafician calculator (studii medii)

Cod C.O.R. (Clasificarea Ocupațiilor din România):

216612

Domeniul ocupaţional:

Tehnologia informației

Descrierea calificării:

Graficianul calculator se ocupă în principal cu realizarea machetelor grafice, executarea şi adaptarea desenelor vectoriale, scanarea și prelucrarea imaginilor, montajul machetelor grafice, verificarea produselor finale

Obiectivele exprimate în competenţe profesionale:

- comunicare la locul de muncă;
- desfășurarea activității în echipă;
- perfecționarea pregătirii profesionale;
- respectarea NPM și NPSI;
- planificarea activității proprii;
- executarea și adaptarea desenului vectorial;
- montajul machetei grafice;
- prelucrarea imaginilor;
- realizarea machetei grafice;
- scanarea imaginilor;
- verificarea produsului final.

Tipul de certificat obţinut de absolvenți:

Certificat de absolvire emis de ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Ştiințifice) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. Acestea, traduse, legalizat și apostilate (apostila de la Haga), sunt recunoscute oficial și în țările din Uniunea Europeană
[certificat de absolvire] [supliment certificat]

Loc de muncă după finalizarea cursului:

Persoanele care finalizează acest curs prin certificare, pot accesa locurile de muncă unde se folosesc programe de calculator care realizează prezentări grafice vectoriale, editări și modificări de imagini (Internet, publicitate, fotografie profesională, reviste, etc.)

Carieră:

Perspectiva pe piața muncii: în creștere
Categoria de salarizare: (3-4) x salariul minim pe economie
Sarcini principale la locul de muncă:
- creează proiecte concepte şi aranjamente bazându-se pe cunoştinţele de aranjamente şi conceptele estetice ale designului;
- determină mărimea şi modul de aranjare ale materialelor ilustrative, realizează copiile, şi alege mărimile şi tipurile de materiale;
- realizează noi imagini cu ajutorul programelor soft din calculator;
- marchează şi asamblează aranjamentele finale, şi pregăteşte pentru imprimare;
- desenează şi imprimă hărţi, grafice, ilustraţii şi alte lucrări artistice folosind calculatorul;
- revizuieşte aranjamentele finale şi propune îmbunătăţiri după caz;
- stabilește împreună cu clienţii design-ul lucrărilor solicitate;
- dezvoltă grafice şi aranjamente pentru ilustraţiile unor produse şi pagini web;
- gestionează informațiile importante în calculator pentru a crea aranjamente pentru clienți sau superiori;
- pregăteşte ilustraţii sau ciorne ale materialului, pe care le discută cu clienţii sau superiorii pentru a putea realiza modificările de rigoare.

Condiţii de acces:

Se pot înscrie absolvenţi ai învăţământului liceal fără diplomă de bacalaureat.
Sunt necesare cunoștințe practice de operare calculator și documente justificative (directe sau indirecte) prin care acestea să fie atestate.
Este necesar avizul de la medicul de familie cu mențiunea apt pentru a urma cursul.

Înscriere:

Acte necesare pe care trebuie să le aveți la înscriere - toate în original:
- Carte de identitate / Buletin de identitate;
- ultimul act de studii (după caz: foaie matricolă / adeverinţă sau certificat de absolvire a 12 clase, diplomă de Bacalaureat, diplomă de Licență etc.);
- adeverinţă medicală cu menţiunea apt pentru a urma cursul;
- document justificativ de cunoștințe practice de operare calculator.

Numărul  de participanţi pe grupe de pregătire:

- pentru partea de teorie: maxim 28, fiecare cu calculator individual;
- pentru partea practică: maxim 14, fiecare cu calculator individual.

Formele  de organizare a programului de formare:

Curs și stagiu de practică

Planul de pregătire:

1. Grafică vectorială
- Interfața. Deschiderea și salvarea fișierelor
- Controlul documentelor și al paginilor. Asistenți pentru măsurători și desene
- Crearea formelor de bază
- Desenarea cu ajutorul uneltelor pentru linii
- Tăierea, conturarea și reconturarea obiectelor
- Lucrul cu Texte
- Legarea textului la obiecte
- Controlarea proprietă ților conturului obiectelor
- Aplicarea umplerilor de culoare
- Culorile

2. Grafică de tip raster
- Spațiul de lucru
- Deschiderea și importul imaginilor
- Culorile
- Gestionarea culorilor
- Ajustările de culori și tonuri
- Retușarea și transformarea
- Selectarea și mascarea
- Straturile
- Pictura
- Despre desen
- Filtrele
- Textul
- Salvarea și exportul imaginilor
- Tipărirea
- Imaginile Web.

Materiale de curs:

- se asigură suport de curs în format electronic / pe suport de hârtie;
- alte materiale pregătite de formatori.

Formatori:

Persoane cu studii superioare de specialitate atestate, cu experiență în domeniu

Durata de pregătire:

150h, din care: pregătire teoretică - 50 h și pregătire practică - 100 h; se extinde pe o perioadă de 2-3 luni

Orar:

De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 3-5 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință

Data de începere a cursului:

La formarea unei grupe de minim 10 candidați

Locul de desfăşurare:

Sălile existente în cadrul CFP Don Bosco pentru teorie și practică- Str. Veniamin Costache 66, 900036 Constanța sau la firme de profil pentru practică

Modalităţi de evaluare a participanţilor la programul de formare profesională:

Cursanţii vor fi testaţi periodic prin diferite metode, pe toată durata cursului, pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite.
Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test (oral sau scris) de cunoștințe teoretice generale şi a  unei probe practice realizate de cursant.

Prezența:

Frecventarea cursului de formare profesională este obligatorie. Înregistrarea a mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate duce la pierderea dreptului de a susţine examenul de absolvire. Aceste absențe nu sunt cumulabile.
Absențele sunt motivabile numai pe baza unor documente justificative bine întemeiate.

Preț:

700 lei

Condiții și modalități de plată:

În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic, taxele de examinare și taxa pentru certificat. Nu se vor aplica alte taxe.
Pre-înscrierea se va face la sediul centrului. Suma de achitat pentru pre-înscriere este de 100 lei. Centrul de Formare Profesională Don Bosco se angajează să înceapă cursul în termen de 3 luni de la pre-înscriere. În cazul în care numărul de elevi nu este suficient pentru începerea cursului după această dată, candidatul poate cere restituirea sumei de 100 de lei. În cazul retragerii candidatului înainte de împlinirea termenului de 3 luni, suma nu va mai fi rambursată.
Plata restului de taxă se face integral la data începerii cursului sau opțional în două tranșe (jumătate din preț la data începerii cursului, iar cealaltă jumătate în timpul cursului, dar nu mai târziu de 5 zile înainte de data finalizării cursului). Neachitarea completă a taxei implică imposibilitatea prezentării la examen.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco:

Seria CT Nr. 001342 din 25.06.2015 (autorizatie)

Sit oficial ANC:

http://www.anc.edu.ro/

Recunoașterea  CFP Don Bosco pe situl oficial ANC:

http://www.cnfpa.ro/afisare/view2.php?l=13&c=411302

Nr vizitatori: 171488
html5 validator xhtml validator
Copyright 2011 Cfp Don Bosco item Termeni si conditii de utilizare