banner cfpct.ro
Home item Designer pagini web
Curs Designer pagini web Cfp Don Bosco
Designer pagini web

Tipul programului:

Calificare

Denumirea ocupaţiei:

Designer pagini web (studii medii)

Codul N.C. (Nomenclatorul Calificărilor) al ocupaţiei:

4113.3.1

Cod C.O.R. (Clasificarea Ocupațiilor din România):

216613

Domeniul ocupaţional:

Tehnologia informației

Nivelul de calificare:

Nivelul 4

Descrierea calificării:

Designerul de pagini web (studii medii) se ocupă în principal cu analizarea scopului paginii web, proiectarea structurii sit-ului, crearea şi / sau procesarea conţinutului textual, grafic și multimedia, elaborarea de prototipuri, realizarea, testarea, publicarea şi întreţinerea sit-ului

Obiectivele exprimate în competenţe profesionale:

- dezvoltarea profesională;
- comunicarea interactivă la locul de muncă;
- lucrul în echipă;
- aplicarea procedurilor de calitate;
- aplicarea normelor de tehnica securității muncii și a prevederilor pentru stingerea incendiilor;
- introducerea informațiilor și datelor în formate electronice;
- procesarea informațiilor și documentelor din formatele brute;
- validarea datelor;
- asigurarea calității datelor;
- utilizarea echipamentelor periferice specifice;
- analizarea scopului paginii web;
- proiectarea structurii sit-ului;
- procesarea imaginilor, crearea de animații și flash-uri;
- elaborarea de prototipuri;
- realizarea sit-ului;
- testarea sit-ului;
- publicarea sit-ului;
- întreținerea sit-ului.

Tipul de certificat obţinut de absolvenți:

Certificat de calificare emis de ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Ştiințifice) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. Aceste certificate, traduse legalizat și apostilate (apostila de la Haga), sunt recunoscute oficial și în țările din Uniunea Europeană 
[certificat de calificare] [supliment certificat]

Loc de muncă după finalizarea cursului:

Persoanele care finalizează acest curs prin certificare pot accesa locuri de muncă în domeniul creării, implementării și administrației paginilor web, cât și în lucrul cu administrarea siturilor.

Carieră:

Perspectiva pe piața muncii: în creștere
Categoria de salarizare: (2-3) x salariul minim pe economie
Sarcini principale la locul de muncă:
- construieşte, realizează design-ul, sau menţine paginile web, utilizând limbaje de programare criptate, instrumente specifice pentru crearea conţinutului, administrare şi de media;
- scrie, realizează design-ul sau editează conţinutul paginii web sau îndrumă alţi editori;
- analizează necesităţile utilizatorilor pentru a determina cerinţele tehnice care trebuie respectate în realizarea paginii web;
- creează modele sau prototipuri de web care include interfaţa fizică, logică sau modele de date şi realizează specificaţii tehnice în planurile design-ului paginii web;
- cercetează, apreciază, se documentează sau selectează alternative pentru arhitectura paginii web sau a tehnologiilor utilizate;
- selectează limbaje de programare pentru design sau aplicaţii;
- dezvoltă hărţi ale paginilor web, modele de aplicaţie, prototipuri de imagine sau de pagină care sa întâmpine scopurile proiectului, necesităţile utilizatorilor, sau standardele din domeniu;
- furnizează descrierea clară şi detaliată a specificaţiilor web cum sunt caracteristicile produsului, activităţile, soft, protocoalele de comunicare, limbajele de programare, soft-ul și hard-ul sistemelor de operare;
- participă la testarea paginilor web pentru a identifica posibilele nereguli şi a le remedia;
- identifică problemele nedescoperite prin testare sau reacţia consumatorilor, şi corectează problemele sau le redirecţionează la personalul potrivit pentru rezolvare;
- identifică şi menţine link-urile către alte pagini web, şi le verifică pentru a se asigura de funcţionarea corespunzătoare;
- realizează copii ale fişierelor de pe paginile de web în directoarele locale, pentru a putea fi recuperate cu uşurinţă în cazul în care apar unele probleme;
- înregistrează paginile web la motoarele de căutare pentru a creşte traficul paginii web;
- comunică cu personalul de reţea sau cu agenţiile de găzduire a paginii web în ceea ce priveşte problemele de hard şi de soft care afectează pagina web.

Condiţii de acces:

Se pot înscrie absolvenţi ai învăţământului liceal fără diplomă de bacalaureat.
Este necesar avizul de la medicul de familie cu mențiunea apt pentru a urma cursul.

Înscriere:

Acte necesare pe care trebuie să le aveți la înscriere - toate în original:
- Carte de identitate / Buletin de identitate;
- ultimul act de studii (după caz: foaie matricolă / adeverinţă sau certificat de absolvire a 12 clase, diplomă de Bacalaureat, diplomă de Licență etc.)
- adeverinţă medicală cu menţiunea apt pentru a urma cursul.

Numărul  de participanţi pe grupe de pregătire:

- pentru partea de teorie: maxim 28, fiecare cu calculator individual;
- pentru partea practică: maxim 14, fiecare cu calculator individual.

Formele  de organizare a programului de formare:

Curs și stagiu de practică

Planul de pregătire:

1. Introducerea informațiilor și datelor în formate electronice
Organizarea datelor în colecții de date
Organizarea și prelucrarea datelor
Exportul și importul datelor

2. Spațiul World Wide Web
Fundamente și istoric
Cele două componente ale modelului Web: clientul și serverul
Situri web
Conceptul de hipertext
Localizarea informațiilor. Protocolul HTTP

3. HTML
Descriere generală a limbajului HTML
Structura documentelor HTML
Elemente de bază ale documentelor
Utilizarea tabelelor în limbajul HTML
Utilizarea frame-urilor în limbajul HTML
Utilizarea formularelor interactive (forms)
Alte elemente ale limbajului HTML

4. Editor pagini web
Planificarea unui site web
Structurarea site-ului în Expression Web
Elemente grafice. Layer-e.
Introducerea imaginilor. Opțiuni CSS.
Crearea legăturilor (hyperlink) în Expression Web
Crearea meniului unui site în Expression Web
Introducerea formularelor utilizând Expression Web
Legături cu baze de date. Controale ASP.NET.

5. Dreamweaver
Introducere în Dreamweaver
Crearea unei pagini Web de bază cu text
Planificarea și definirea proiectului
Stabilirea mai multor legături HTML - Vizualizarea și modificarea codului HTML
Adăugarea imaginilor în cadrul unei pagini
Crearea hărților de imagini și a barelor de navigare
Adăugarea fișierelor multimedia
Gestionarea componentelor cu panoul Assets
Afișarea datelor în tabele
Proiectarea machetelor de pagină folosind tabele
Construirea cadrelor și a seturilor de cadre
Utilizarea limbajului Dynamic HTML și a straturilor
Formatarea paginilor Web cu stilurile HTML și cu Cascading Style Sheets
Inserarea de funcționalități de tip script folosind funcțiile behaviour
Adăugarea funcțiilor behaviour avansate Drag Layer
Realizarea unei animații folosind controalele de timp
Preluarea datelor de la utilizator prin Formulare
Trimiterea și primirea răspunsului la datele unui Formular
Gestionarea și încărcarea proiectului
Reutilizarea elementelor din site-ului Web prin intermediul bibliotecii
Crearea și aplicarea unui șablon
Utilizarea informațiilor incluse dynamic de server și adăugarea datei
Modulul MX Collection

6. PHP - MySQL
Introducere în PHP și MySQL
Instalarea și configurarea serverului MySQL
Instalarea și configurarea serverului Apache
Instalarea și configurarea pachetului PHP
Primii pa și cu PHP
Variabilele
PHP și formularele HTML
Utilizarea numerelor
Utilizarea șirurilor
Structuri de control
Utilizarea matricelor
Crearea aplicațiilor Web
Cookie-urile și sesiunile
Crearea funcțiilor
Fișiere și directoare
Introducere în baze de date
Expresii regulate
Resurse

7. FileZilla
Elemente de bază ale programului FileZilla
Configurarea programului FileZilla

Materiale de curs:

- se asigură suport de curs în format electronic / pe suport de hârtie;
- alte materiale pregătite de formatori.

Formatori:

Persoane cu studii superioare de specialitate atestate, cu experiență în domeniu

Durata de pregătire:

- 1080 h, din care: pregătire teoretică -360h și pregătire practică -720h; se extinde pe o perioadă de 7-8 luni;
- există și posibilitatea reducerii numărului de ore până la max. 50% în cazul când se constată că nivelul de cunoștințe inițial este suficient pentru această raționalizare.

Orar:

De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 3-5 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință

Data de începere a cursului:

La formarea unei grupe de minim 10 candidați

Locul de desfăşurare:

Sălile existente în cadrul CFP Don Bosco pentru teorie și practică - Str. Veniamin Costache 66, 900036 Constanța sau la firme de profil pentru practică

Modalităţi de evaluare a participanţilor la programul de formare profesională:

Cursanţii vor fi testaţi periodic prin diferite metode, pe toată durata cursului, pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite.
Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test (oral sau scris) de cunoștințe teoretice generale şi a  unei probe practice  realizate de cursant.

Prezența:

Frecventarea cursului de formare profesională este obligatorie. Înregistrarea a mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate duce la pierderea dreptului de a susţine examenul de absolvire. Aceste absențe nu sunt cumulabile.
Absențele sunt motivabile numai pe baza unor documente justificative bine întemeiate.

Preț:

1.450 lei

Condiții și modalități de plată:

În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic, taxele de examinare și taxa pentru certificat. Nu se vor aplica alte taxe.
Pre-înscrierea se va face la sediul centrului. Suma de achitat pentru pre-înscriere este de 100 lei. Centrul de Formare Profesională Don Bosco se angajează să înceapă cursul în termen de 3 luni de la pre-înscriere. În cazul în care numărul de elevi nu este suficient pentru începerea cursului după această dată, candidatul poate cere restituirea sumei de 100 de lei. În cazul retragerii candidatului înainte de împlinirea termenului de 3 luni, suma nu va mai fi rambursată.
Plata restului de taxă se face integral la data începerii cursului sau opțional în două tranșe (jumătate din preț la data începerii cursului, iar cealaltă jumătate în timpul cursului, dar nu mai târziu de 5 zile înainte de data finalizării cursului). Neachitarea completă a taxei implică imposibilitatea prezentării la examen.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco:

Seria CT Nr. 001343 din 25.06.2015 (autorizatie)

Sit oficial ANC:

http://www.anc.edu.ro/

Recunoașterea  CFP Don Bosco pe situl oficial ANC:

http://www.cnfpa.ro/afisare/view1.php?t=calificare&c=4113.3.1

Nr vizitatori: 171486
html5 validator xhtml validator
Copyright 2011 Cfp Don Bosco item Termeni si conditii de utilizare